3                                                                 Prima MEDICA

                                  Интегриран апликативен софтвер наменет за

                        ординации од приватната здравствена заштита

                                     и специјалистичките ординации  

 

Почитувани,

достапна е за преземање новата верзија од софтверот, во која меѓу другото се извршени корекции на старосните граници за превентивните цели за деца од 3 до 6 и од 6 до 14 години што се одразува при планирањето на овие цели, како и одредени измени во извештаите за социјална медицина.

За лабораториите е значајно што е имплементирана опцијата за испраќање на резултати кон МЗ со цел затворање на ЛУ1 и ЛУ2 упатите (упатството за користење на оваа опција може да го преземете овде).

Инфромации за деталните новини и измени може да најдете на линкот подоле. Верзијата е важечка за сите дејности.

 

Листа на измени и корекции во новата верзија

Преземи Prima MEDICA v3.7.1 (offline верзија)

Преземи упатство за инсталација