3                                                                 Prima MEDICA

                                  Интегриран апликативен софтвер наменет за

                        ординации од приватната здравствена заштита

                                     и специјалистичките ординации  

 

Почитувани,

достапна е за преземање новата верзија од софтверот, во која се реализирани неколку оптимизации и прилагодувања кај делот за планирање на целите за хронични пациенти за 2019 година, а воедно дополнет е  шифрарникот на дијагнози по МКБ10.

Верзијата е важечка за примарната специјалистичко консултативната и лабораториската дејност, а деталите за измените се достапни на линкот подоле.

 

Листа на измени и корекции во новата верзија

Преземи Prima MEDICA v3.9.12 (offline верзија)

Преземи упатство за инсталација